AUDIT C-LAND Sp. z o. o. 
(od 1992 roku ) oferuje:

  • badania sprawozdań finansowych
  • doradztwo finansowe
  • analiza układu zakł. planu kont z uwzględnieniem przepisów podatkowych 
  • ocena zgodności stosowanych systemów komputerowych z przepisami dotyczącymi wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych


Jesteśmy elastyczni. Realizujemy wszystkie otrzymane zlecenia oraz dostosowujemy się do wymagań stawianych przez naszych Klientów.
 

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI AUDIT C-LAND Sp. z o. o. 

     AUDIT C-LAND jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Funkcjonuje na polskim rynku już od 1992 roku. Zgodnie z wymogami prawa zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, w rejestrze handlowym Dział B Nr 34033. 
Spółka stale rozwija się, co przejawia się przede wszystkim zwiększeniem liczby klientów oraz wzrostem zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników.
  Pierwszy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych AUDIT C-LAND uzyskał dnia 31 maja 1993 roku. Po zmianie przepisów, uchwałą Prezydium Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z września 1995 roku spółka uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 826. 
Rocznie wykonujemy badanie kilkudziesięciu sprawozdań finansowych. Badania przeprowadzają osobiście biegli rewidenci. Prace pomocnicze wykonują doświadczeni asystenci biegłego rewidenta. 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI AUDIT C-Land Sp. z o.o.
Przedmiot działalności spółki.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest analiza i badanie sprawozdań finansowych oraz usługi w zakresie doradztwa i sporządzania różnorodnych analiz, związanych ściśle ze sprawozdaniami finansowymi. 
Przyjmujemy zlecenia na badanie ksiąg rachunkowych prowadzonych różnorodną techniką, w tym także komputerową.

Zajmujemy się doradztwem i konsultacjami w zakresie przepisów podatkowych i przepisów dotyczących rachunkowości jednostek gospodarczych. Przygotowujemy również oceny zgodności stosowanych w jednostkach systemów komputerowych z przepisami dotyczącymi wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W ciągu naszej wieloletniej praktyki rewizyjnej przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych ponad stu firm. Badaliśmy bilanse spółek prawa handlowego, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, przedsiębiorstw państwowych, instytutów naukowo - badawczych, fundacji i wielu innych.
Oprócz badań sprawozdań finansowych sporządzamy szeroko rozumiane analizy finansowe. Od kilku lat realizujemy zlecenia z Funduszu Współpracy w zakresie wykorzystania środków pomocowych. Nasi pracownicy uczestniczą w kontroli wykorzystania środków pomocowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami zagranicznych donatorów (PHARE,  USAID) w strukturach terenowych, położonych w różnych regionach naszego kraju. 
Świadczymy również wielu firmom usługi w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowego oraz organizacji systemu księgowości.
 Byliśmy konsultantem i doradcą przy tworzeniu systemu rachunkowości w terenowych strukturach spółki ROLIMPEX.
 Jesteśmy zdania, iż istotny zakres prac nad wiarygodnością, rzetelnością ksiąg rachunkowych można wykonać jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego i rozpoczęciem właściwego badania sprawozdania finansowego. Dlatego właśnie rozszerzyliśmy zakres naszych usług o realizację wszelkich prac przygotowawczych poprzedzających sporządzenie bilansu jak: inwentaryzacja składników aktywów i pasywów, uzgadnianie sald, aktualizację zakładowych norm rachunkowości - instrukcji, zarządzeń, zakładowych planów kont itp.
 Służymy również pomocą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wraz z wymaganą liczbą załączników.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW I ASYSTENTÓW.

Pracownicy naszej spółki mają wysokie kwalifikacje zawodowe, zgodne z zakresem działalności firmy jak również zapewniające należyte wywiązanie się z realizowanych zleceń.
W celu pogłębienia wiedzy bilansów biegli rewidenci zatrudnieni w naszej firmie uczestniczą w specjalnych szkoleniach prowadzonych z udziałem zachodnich firm audytorskich, a są słuchaczami kursów dla kandydatów na biegłych rewidentów.
 Dzięki ciągłemu doskonaleniu zawodowych umiejętności praktycznych i teoretycznych stosujemy w badaniach sprawozdań finansowych, nowoczesną metodologię badań opartą na sprawdzonych wzorcach i technikach badania.
W 1996 roku pracownicy brali udział w Konferencji "USAID's Audit Program for
Indigenous Grantees and Contractors". AUDIT C-LAND jest jedną z trzech działających na rynku polskim firm zatwierdzonych przez Amerykańską Agencję d/s Rozwoju do przeprowadzenia kontroli wydatków finansowanych ze środków pomocowych USAID.
 

 

  

prev.gif (219 bytes) powrót


Informacja handlowa:  AUDIT C-LAND Sp. z o.o.
01-437  Warszawa, ul.Bolecha 68, 
tel/fax: 836-01-46, 836 55 74, 836 55 75
e-mail: audit@c-land.com.pl 
http://c-land.com.pl