Etap wstępny

Etap zasadniczy

Terminarz Badania

Ankieta

 

Metodologia etapu wstępnego:

  • wstępne rozpoznanie obszarów działalności jednostki oraz sposobów jej realizacji działalności,
  • wstępny analityczny przegląd ksiąg rachunkowych i grup operacji oraz ich wzajemnych relacji,
  • analiza i ocena środowiska kontroli wewnętrznej,
  • ocena systemu rachunkowości wyrażonego w zakładowym planie kont i innych dokumentach wewnętrznych,
  • ustalenie dopuszczalnego poziomu błędów (istotność ogólna),
  • opracowanie planu badania poszczególnych składników aktywów i pasywów.

W zakres etapu wstępnego wchodzi również nadzór i kontrola nad prawidłowością
przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku jednostki.