Etap wstępny

Etap zasadniczy

Terminarz Badania

Ankieta

 

 

Metodologia etapu zasadniczego:

 Jest to właściwy etap badania poszczególnych składników aktywów, pasywów i rachunku zysków i strat, przeprowadzony przy zastosowaniu określonych i uznanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów technik badania.