Charakterystyka

Przedmiot i Zakres

Kwalifikacje

Badania i Szkolenia

KWALIFIKACJE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW I ASYSTENTÓW.

Pracownicy naszej spółki mają wysokie kwalifikacje zawodowe, zgodne z zakresem działalności firmy jak również zapewniające należyte wywiązanie się z realizowanych zleceń.
W celu pogłębienia wiedzy bilansów biegli rewidenci zatrudnieni w naszej firmie uczestniczą w specjalnych szkoleniach prowadzonych z udziałem zachodnich firm audytorskich, a są słuchaczami kursów dla kandydatów na biegłych rewidentów.
 Dzięki ciągłemu doskonaleniu zawodowych umiejętności praktycznych i teoretycznych stosujemy w badaniach sprawozdań finansowych, nowoczesną metodologię badań opartą na sprawdzonych wzorcach i technikach badania.
W 1996 roku pracownicy brali udział w Konferencji "USAID's Audit Program for
Indigenous Grantees and Contractors". AUDIT C-LAND jest jedną z trzech działających na rynku polskim firm zatwierdzonych przez Amerykańską Agencję d/s Rozwoju do przeprowadzenia kontroli wydatków finansowanych ze środków pomocowych USAID.