Charakterystyka

Przedmiot i Zakres

Kwalifikacje

Badania i Szkolenia

..... Nasi pracownicy prowadzą szkolenia z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości na indywidualne zlecenia firm oraz w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/O w Warszawie.
Świadczymy również usługi w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowego oraz organizacji systemu księgowości.
 Byliśmy konsultantem i doradcą przy tworzeniu systemu rachunkowości w terenowych strukturach spółki ROLIMPEX.
 Jesteśmy zdania, iż istotny zakres prac nad wiarygodnością, rzetelnością ksiąg rachunkowych można wykonać jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego i rozpoczęciem właściwego badania sprawozdania finansowego. Dlatego rozszerzyliśmy zakres naszych usług o realizację wszelkich prac przygotowawczych poprzedzających sporządzenie bilansu jak: inwentaryzacja składników aktywów i pasywów, uzgadnianie sald, aktualizację zakładowych norm rachunkowości - instrukcji, zarządzeń, zakładowych planów kont itp.
 Służymy również pomocą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wraz z wymaganą liczbą załączników.